TÜREB GENEL KURUL DUYURU

Sayın Üyelerimiz,

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin 12.02.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı için Birlik Yönetim Kurulumuzun 21.01.2022 tarihli ve 33 sayılı kararına istinaden 12.02.2022 Cumartesi günü saat 14.00’te Ankara Ticaret Odası bünyesinde ilan edilen alanda toplanılmıştır. Ancak, 12.02.2022 tarihli toplantıya katılım sayısının Türk Medeni Kanunu m.78/2’de düzenlenen yeter sayısını karşılamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamış olup; ikinci toplantı, 20.02.2022 Pazar günü saat 14.00’te Ankara Ticaret Odası bünyesinde Congresium Kongre ve Sergi Merkezi, 2. Kat Angora-A Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

Açılış Konuşmaları

i.     Yoklama ve Açılış
ii.    Başkanlık Divanı seçimi
iii.   Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
iv.   Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
v.    Denetim kurulu raporunun okunması
vi.   Mali raporun görüşülmesi ve ibrası
vii.  Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibra edilmesi
viii. Tahmini bütçenin görüşülmesi onaylanması
ix.   Yeni yönetim kurulunun ve denetim kurulunun seçimi
x.    Üye aidatlarının belirlenmesi için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi
xi.   Taşınır taşınmaz malların kiralanması ve satın alınması konusunda yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi
xii.  Yıllık gerekli üye aidatını ödemeyen üyelerin borçları tahsil edilmeksizin üyelikten çıkarılması için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi
xiii.  Genel kurul evraklarının imzalanması için divan başkanlığına yetki verilmesi
xiv.   Öneriler, dilek ve temenniler
xv.    Kapanış

Olağan genel kurul toplantısına katılım sağlayacak üyelerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmesini önemle rica ederiz:

a. Gerçek kişi üyeler için: Türk Medeni Kanunu’nun 69. Maddesi gereğince asli üye sıfatını haiz her gerçek kişi üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır, üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Başka bir gerçek kişi üyeye vekaleten oy kullanmak mümkün değildir. Bir gerçek kişi üyeye vekaleten katılım sağlamak isteyen kişiler toplantıya alınmayacaktır. Bu doğrultuda toplantı gün ve saatinde, ferdi üyelerimizin fotoğraflı kimlik belgelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

b. Tüzel kişi üyeler için: Asli üye sıfatını haiz her tüzel kişi üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Dernekler Kanunu m.6 uyarınca tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu doğrultuda, tüzel kişi üyeyi temsille görevlendirilmek suretiyle toplantıya katılım sağlayacak gerçek kişiye, ilgili tüzel kişi üye tarafından düzenlenmiş temsil belgesinin aslının taranmak suretiyle ve tüzel kişi imza sirkülerinin e-posta ekinde gönderilmek suretiyle 18 Şubat 2022 Saat:17.00’ye kadar info@tureb.com.tr eposta adresine yazılı olarak bildirmeleri ve Kurumsal Üyelerimiz adına oy kullanacak gerçek kişi temsilcilerin resimli kimlik belgelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.